Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 36 to 42.

Although speech is the most advanced form of communication, there are many ways of communicating without using speech. Signals, signs, symbols and gestures may be found in every known culture. The basic function of a signal is to impinge upon the environment in such a way that it attracts attention, as, for example, the dots and dashes of telegraph circuit. Coded to refer to speech, the potential for communication is very great. Less adaptable to the codification of words, signs also contain meaning in and of themselves. A stop sign or a barber pole conveys meaning quickly and conveniently.

Symbols are more difficult to describe than either signals or signs because of their intricate relationship with the receiver's cultural perceptions. In some cultures, applauding in a theater provides performers with an auditory symbol of approval. Gestures such as waving and handshaking also communicate certain cultural messages.

Although signals, signs, symbols and gestures are very useful, they do have a major disadvantage. They usually do not allow ideas to be shared without the sender being directly adjacent to the receiver. Without an exchange of ideas, interaction come to a halt. As a result, means of communication intended to be used for long distances and extended periods must be based upon speech. To radio, television and the telephone, one must add fax, paging systems, electronic mail, and the Internet, and no doubts but that there are more means of communication on the horizon.

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 36 to 42.

Although speech is the most advanced form of communication, there are many ways of communicating without using speech. Signals, signs, symbols and gestures may be found in every known culture. The basic function of a signal is to impinge upon the environment in such a way that it attracts attention, as, for example, the dots and dashes of telegraph circuit. Coded to refer to speech, the potential for communication is very great. Less adaptable to the codification of words, signs also contain meaning in and of themselves. A stop sign or a barber pole conveys meaning quickly and conveniently.

Symbols are more difficult to describe than either signals or signs because of their intricate relationship with the receiver's cultural perceptions. In some cultures, applauding in a theater provides performers with an auditory symbol of approval. Gestures such as waving and handshaking also communicate certain cultural messages.

Although signals, signs, symbols and gestures are very useful, they do have a major disadvantage. They usually do not allow ideas to be shared without the sender being directly adjacent to the receiver. Without an exchange of ideas, interaction come to a halt. As a result, means of communication intended to be used for long distances and extended periods must be based upon speech. To radio, television and the telephone, one must add fax, paging systems, electronic mail, and the Internet, and no doubts but that there are more means of communication on the horizon.

Câu 1: Which of the following would be the best title for the passage?       

A. Signs and signals     

B. Gestures

C. Communication

D. Speech

Câu hỏi : 288393

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Điều nào sau đây sẽ là tiêu đề tốt nhất cho đoạn văn?

  A. Dấu hiệu và tín hiệu                                              

  B. Cử chỉ

  C. Giao tiếp                                                                

  D. Bài phát biểu

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: What does the author say about speech?

A. It is necessary for communication to occur.

B. It is the most advanced form of communication.

C. It is dependent upon the advances made by inventors.

D. It is the only true form of communication.

Câu hỏi : 288394

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Tác giả nói gì về lời nói?

  A. Nó là cần thiết để giao tiếp xảy ra.

  B. Đây là hình thức giao tiếp cao nhất.

  C. Nó phụ thuộc vào những tiến bộ của các nhà phát minh.

  D. Đó là hình thức giao tiếp thực sự duy nhất.

  Dẫn chứng: Although speech is the most advanced form of communication, there are many ways of communicating without using speech.

  Tạm dịch: Mặc dù lời nói là hình thức giao tiếp tiên tiến nhất, nhưng có nhiều cách để giao tiếp mà không cần sử dụng lời nói.

  Đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: The phrase “impinge upon” in paragraph 1 is closest in meaning to __________.            

A. prohibit                   

B. improve                  

C. vary                                    

D. intrude

Câu hỏi : 288395

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Cụm từ “impinge upon”(đụng, chạm vào)  trong đoạn 1 gần nghĩa nhất với______.

  A. cấm                        

  B. cải thiện                 

  C. thay đổi                  

  D. đụng chạm, va chạm

  Dẫn chứng:The basic function of a signal is to impinge upon the environment in such a way that it attracts attention, as, for example, the dots and dashes of telegraph circuit.

   Tạm dịch: Chức năng cơ bản của tín hiệu là tác động lên môi trường theo cách thu hút sự chú ý, ví dụ như các dấu chấm và dấu gạch ngang của mạch điện báo.

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: The word “it” in paragraph refers to _________.          

A. signal                      

B. function                  

C. way

D. environment

Câu hỏi : 288396

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Từ “it” trong đoạn văn đề cập tới _________.

  A. tín hiệu                  

  B. chức năng              

  C. cách thức               

  D. môi trường

  Dẫn chứng: The basic function of a signal is to impinge upon the environment in such a way that it attracts attention, as, for example, the dots and dashes of telegraph circuit.

   Tạm dịch: Chức năng cơ bản của tín hiệu là tác động lên môi trường theo cách thu hút sự chú ý, ví dụ như các dấu chấm và dấu gạch ngang của mạch điện báo.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: Applauding was cited as an example of ________.           

A. a sign

B. a gesture

C. a signal   

D.  a symbol

Câu hỏi : 288397

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Vỗ tay đã được nói tơi như là một ví dụ của _______.

  A. một dấu hiệu                      

  B. một cử chỉ              

  C. một tín hiệu                        

  D. một biểu tượng

  Dẫn chứng: In some cultures, applauding in a theater provides performers with an auditory symbol of approval.

  Tạm dịch: Trong một số nền văn hóa, vỗ tay trong một nhà hát làm cho người biểu diễn biết mọi người đang tán thưởng họ.

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: Why were the telephone, radio, and television invented?

A. Because people wanted to communicate across long distances.

B. Because people wanted new forms of communication.

C. Because people were unable to understand signs, signals, and symbols.

D. Because people believed that signs, signals, and symbols were obsolete.

Câu hỏi : 288398

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Tại sao điện thoại, radio và truyền hình được phát minh?

  A. Bởi vì mọi người muốn giao tiếp qua một khoảng cách dài.

  B. Bởi vì mọi người muốn các hình thức giao tiếp mới.

  C. Bởi vì mọi người không thể hiểu được dấu hiệu, tín hiệu và biểu tượng.

  D. Bởi vì mọi người tin rằng dấu hiệu, tín hiệu và biểu tượng đã lỗi thời.

  Dẫn chứng: As a result, means of communication intended to be used for long distances and extended periods must be based upon speech. To radio, television and the telephone, one must add fax, paging systems, electronic mail, and the Internet, and no doubts but that there are more means of communication on the horizon.

  Tạm dịch: Kết quả là, phương tiện giao tiếp dự định được sử dụng cho khoảng cách dài và thời gian kéo dài phải dựa trên lời nói. Đối với phát thanh, truyền hình và điện thoại, người ta phải thêm fax, hệ thống phân trang, thư điện tử, và Internet, và không có nghi ngờ nhưng có nhiều phương tiện giao tiếp sẽ sớm xuất hiện.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7: It may be concluded from this passage that ________.     

A. symbols are very easy to define and interrupt

B. only some cultures have signs, signals, and symbols

C. waving and handshaking are not related to culture

D. signs, signals, symbols, and gestures are forms of communication

Câu hỏi : 288399

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Có thể kết luận từ đoạn văn này rằng ________.

  A. biểu tượng rất dễ định nghĩa và ngắt

  B. chỉ một số nền văn hóa có dấu hiệu, tín hiệu và ký hiệu

  C. vẫy tay và bắt tay không liên quan đến văn hóa

  D. dấu hiệu, tín hiệu, biểu tượng và cử chỉ là các hình thức giao tiếp.

  Đáp án: D

  Chú ý:

  Dịch bài đọc:

  Mặc dù lời nói là hình thức giao tiếp cao nhất, nhưng có nhiều cách để giao tiếp mà không cần sử dụng lời nói. Tín hiệu, ký hiệu, biểu tượng và cử chỉ có thể được tìm thấy trong mọi nền văn hóa đã biết. Chức năng cơ bản của tín hiệu là tác động lên môi trường theo cách thu hút sự chú ý, ví dụ như các dấu chấm và dấu gạch ngang của mạch điện báo. Được mã hóa để tham khảo bài phát biểu, tiềm năng giao tiếp rất tuyệt vời. Ít thích ứng với việc mã hóa các từ, các dấu hiệu cũng chứa đựng ý nghĩa trong và của chính chúng. Một dấu hiệu dừng hoặc một thợ cắt tóc chuyển tải ý nghĩa một cách nhanh chóng và thuận tiện.

  Các ký hiệu khó mô tả hơn là tín hiệu hoặc dấu hiệu vì mối quan hệ phức tạp của chúng với nhận thức văn hóa của người nhận. Trong một số nền văn hóa, vỗ tay trong một nhà hát làm cho người biểu diễn biết mọi người đang tán thưởng họ. Cử chỉ như vẫy tay và bắt tay cũng truyền đạt một số thông điệp văn hóa nhất định.

  Mặc dù tín hiệu, dấu hiệu, ký hiệu và cử chỉ rất hữu ích, chúng có một bất lợi lớn. Chúng thường không cho phép chia sẻ ý tưởng mà không có người gửi trực tiếp tiếp cận với người nhận. Nếu không có sự trao đổi ý tưởng, tương tác sẽ dừng lại. Kết quả là, phương tiện giao tiếp dự định được sử dụng cho khoảng cách dài và thời gian kéo dài phải dựa trên lời nói. Để phát thanh, truyền hình và điện thoại, người ta phải thêm fax, hệ thống phân trang, thư điện tử, và Internet, và không có nghi ngờ nhưng có nhiều phương tiện giao tiếp có thể sớm xuất hiện.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com