Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, PbO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp chất rắn gồm

Câu 292383: Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, PbO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp chất rắn gồm

A. Cu, Fe, Pb, MgO.        

B. Cu, Fe, PbO, MgO. 

C. Cu, Fe, Pb, Mg. 

D. Cu, FeO, ZnO, MgO.

Câu hỏi : 292383

Phương pháp giải:

H2, CO, Al, C,… khử được những oxit của KL đứng sau Al trong dãy hoạt động hóa học.

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Oxit bị khử bởi H2 là: CuO, Fe2O3, PbO.

  - Oxit không bị khử là: MgO

  \(\left\{ \begin{array}{l}CuO + {H_2} \to Cu + {H_2}O\\F{{\rm{e}}_2}{O_3} + 3{H_2} \to 2F{\rm{e}} + 3{H_2}O\\PbO + {H_2} \to Pb + {H_2}O\\MgO\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}Cu\\F{\rm{e}}\\Pb\\MgO\end{array} \right.\)

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com