`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tam giác ABC có diện tích S, độ dài đáy là a, chiều cao h, có diện tích là:

Câu 292633: Tam giác ABC có diện tích S, độ dài đáy là a, chiều cao h, có diện tích là:

A. \(S = {(a \times h)^2}\)                            

B. \(S = \frac{{a \times h}}{3}\)                             

C. \(S = \frac{{a \times h}}{4}\)                                   

D. \(S = \frac{{a \times h}}{2}\)

Câu hỏi : 292633

Phương pháp giải:

Nhớ lại bài diện tích tam giác đã học: Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Diện tích của tam giác ABC là:

  \(S = a \times h:2 = \frac{{a \times h}}{2}\) (đơn vị diện tích)

  Chọn đáp án D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com