`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính diện tích của tam giác vuông PEF ở hình dưới đây:

Câu 292645: Tính diện tích của tam giác vuông PEF ở hình dưới đây:


A. \(7,5c{m^2}\)

B. \(7,52c{m^2}\)

C. \(8,5c{m^2}\)

D. \(10,5c{m^2}\)

Câu hỏi : 292645

Phương pháp giải:

Diện tích hình tam giác vuông = (tích hai cạnh góc vuông) : 2

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Diện tích tam giác vuông PEF là:

  \(5 \times 3:2 = 7,5\left( {c{m^2}} \right)\)

  Đáp số: \(7,5c{m^2}\)

  Chọn đáp án A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com