`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một trong những điểm khác nhau cơ bản giữa cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) với phong trào Cần Vương (1885 - 1896) ở Việt Nam là về

Câu 294780: Một trong những điểm khác nhau cơ bản giữa cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) với phong trào Cần Vương (1885 - 1896) ở Việt Nam là về

A.  kết cục và tính chất.        

B. lực lượng tham gia.

C.  mục đích đấu tranh.   

D. phương pháp đấu tranh.

Câu hỏi : 294780

Phương pháp giải:

so sánh

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Mục đích của phong trào Cần Vương: Đánh Pháp giành lại độc lập, khôi phục lại chế độ phong kiến.

  - Mục địch của cuộc khởi nghĩa Yên Thế: Đánh Pháp để tự vệ, bảo vệ quyền lợi thiết thân, giữ đất, giữ làng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com