Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho Zn tới dư vào dung dịch gồm HCl; 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X chứa m gam muối; 0,125 mol hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 12,2. Giá trị của m gần nhất với:

Câu 296090: Cho Zn tới dư vào dung dịch gồm HCl; 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X chứa m gam muối; 0,125 mol hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 12,2. Giá trị của m gần nhất với:

A. 64 gam

B. 65 gam

C. 70 gam

D. 75 gam

Câu hỏi : 296090

Phương pháp giải:

MY = 24,4 → Y chứa H2. Khí không màu hóa nâu ngoài không khí là NO → Y chứa NO và H2.


→ Tính được số mol của mỗi khí


Vì có khí H2 thoát ra và Zn dư → H+ và NO3 - hết → Muối thu được là muối clorua


Do nNO3( -)ban đầu = 0,15 mol > nNO = 0,1 mol→ X chứa NH4+


Theo bảo toàn nguyên tố N → nNH4+


Theo bảo toàn electron: 2.nZn pứ = 3.nNO+ 8nNH4++ 2nH2 = 0,75 mol→ nZn pứ = nZn2+ = 0,375 mol


→ mmuối = mZnCl2+ mNH4Cl+ mNaCl+ mKCl

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  MY = 24,4 → Y chứa H2. Khí không màu hóa nâu ngoài không khí là NO → Y chứa NO và H2.

  Gọi x và y lần lượt là số mol của H2 và NO

  Ta có: x+ y = 0,125; 2x+ 30y = 0,125.24,4 → x = 0,025; y = 0,1

  Vì có khí H2 thoát ra và Zn dư → H+ và NO3 - hết → Muối thu được là muối clorua

  Do nNO3( -)ban đầu = 0,15 mol > nNO = 0,1 mol→ X chứa NH4+

  Theo bảo toàn nguyên tố N → nNH4+ = 0,15 -0,1 = 0,05 mol

  Theo bảo toàn electron: 2.nZn pứ = 3.nNO+ 8nNH4++ 2nH2 = 0,75 mol→ nZn pứ = nZn2+ = 0,375 mol

  → mmuối = mZnCl2+ mNH4Cl+ mNaCl+ mKCl = 136. 0,375+ 53,5.0,05+ 58,5.0,05+ 74,5.0,1 = 64,05 gam

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com