Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dùng một bình chia độ chứa 50cm3 nước, người ta thả một viên bi bằng sắt đặc và chìm trong nước thì thấy mực nước dâng lên đến vạch 80cm3. Tính:

a) Thể tích của viên bi.

b) Khối lượng  của viên bi? Biết khối lượng riêng của sắt  là 7800kg/m3.

c) Trọng lượng  của viên bi?

Câu 297015: Dùng một bình chia độ chứa 50cm3 nước, người ta thả một viên bi bằng sắt đặc và chìm trong nước thì thấy mực nước dâng lên đến vạch 80cm3. Tính:


a) Thể tích của viên bi.


b) Khối lượng  của viên bi? Biết khối lượng riêng của sắt  là 7800kg/m3.


c) Trọng lượng  của viên bi?

A. a) 3m3,  b)234g, c) 2,34N

B. a) 3.10-5m3, b) 234g, c) 2,34N

C. a) 3m3, b) 2,34g; c) 234N

D. a) 6m3, b) 234g, c) 1,23N

Câu hỏi : 297015

Phương pháp giải:

Cách sử dụng bình chia độ để đo thể tích vật và các công thức tính khối lượng riêng và trọng lượng: D = m/V; P = 10m

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  a) Thể tích của viên bi là: V= 80 - 50 = 30(cm3) = 0,00003m3

  b) Khối lượng của viên bi là: m = D.V = 7800.0,00003 = 0,234(kg)

  c) Trọng lượng của viên bi là: P = 10.m = 10.0,234 = 2,34(N)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com