Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp T gồm ba este X, Y, Z mạch hở (MX < MY < MZ). Cho 48,28 gam T tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,47 mol NaOH, thu được một muối duy nhất của axit cacboxylic đơn chức và hỗn hợp Q gồm các ancol no, mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn Q, thu được 13,44 lít khí CO2 và 14,4 gam H2O. Phần trăm khối lượng của nguyên tố H trong Y là

Câu 297892: Hỗn hợp T gồm ba este X, Y, Z mạch hở (MX < MY < MZ). Cho 48,28 gam T tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,47 mol NaOH, thu được một muối duy nhất của axit cacboxylic đơn chức và hỗn hợp Q gồm các ancol no, mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn Q, thu được 13,44 lít khí CO2 và 14,4 gam H2O. Phần trăm khối lượng của nguyên tố H trong Y là

A. 9,38%.

B. 9,38%.

C. 6,52%.

D. 7,55%.

Câu hỏi : 297892

Phương pháp giải:

Q là ancol no nên: nQ = nH2O – nCO2


=> Số C của ancol = nCO2 : nQ = 3


Q gồm C3H8O, C3H8O2, C3H8O3


Giả sử Q có a mol X, b mol Y và c mol Z


Nên nQ = a + b + c = n ancol  = ? (1)


Và nNaOH = nX + 2nY + 3nZ = a + 2b+ 3c = ? (2)


Ta có:


mmuối  = 48,28 + 0,47.40 – (60a +  76b + 92c ) = 48,28 + 0,7.40 – 44 (a + b +c ) - 16 (a+2b+3c ) (3)


Thay (1) và (2) vào (3) tính được m muối. Từ đó xác định được công thức của muối => CTPT Y => %mH(Y)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đốt cháy Q có CO2 : 0,6 mol và H2O : 0,8 mol

  → nQ = 0,8 - 0,6 = 0,2 mol

  → Q có CTTB là CnH2n+2Ox : 0,2 mol → n = 3

  Q gồm C3H8O, C3H8O2, C3H8O3

  Giả sử Q có a mol X, b mol Y và c mol Z

  Nên nQ = a + b + c = 0,2 mol

  Và nNaOH = a + 2b+ 3c = 0,47

  Ta có

  mmuối  = 48,28 + 0,47.40 – (60a +  76b + 92c ) =48,28 + 0,7.40 – 44 (a + b +c ) -16 (a+2b+3c ) = 50,76

  → Mmuối = 108 → muối là C3H5COONa → Y là (C3H5COO)2C3H6

  → %HY = 7,55%

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com