Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính tổng diện tích các mặt bên của hình hộp chữ nhật đó.

Viết số đo các cạnh của hình hộp chữ nhật sau:

Câu 298947: Tính tổng diện tích các mặt bên của hình hộp chữ nhật đó.

A. \(180c{m^2}\)

B. \(190c{m^2}\)

C. \(170c{m^2}\)

D. \(188c{m^2}\)

Câu hỏi : 298947

Phương pháp giải:

Quan sát hình hộp chữ nhật, đọc số đo, và tính toán theo yêu cầu.


Nhớ lại công thức tính diện tích hình chữ nhật: Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng.


Chú ý: Trong hình hộp chữ nhật diện tích 2 mặt đối diện thì bằng nhau.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   Diện tích 2 mặt bên có cùng kích thước 9cm và 4 cm là: \(2 \times 9 \times 4 = 72\left( {c{m^2}} \right)\)

  Diện tích 2 mặt bên có cùng kích thước 9cm và 6cm là: \(2 \times 9 \times 6 = 108\left( {c{m^2}} \right)\)

  Tổng diện tích các mặt bên của hình hộp chữ nhật đó là: \(72 + 108 = 180\left( {c{m^2}} \right)\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com