Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biết bảng biến thiên ở hình dưới là của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hãy tìm hàm số đó.

Câu 301531: Cho biết bảng biến thiên ở hình dưới là của một trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây. Hãy tìm hàm số đó.


A. \(y = \dfrac{{ - 2x - 4}}{{x + 1}}\).

B. \(y = \dfrac{{x - 4}}{{2x + 2}}\).

C. \(y = \dfrac{{2 - x}}{{x + 1}}\).           

D. \(y = \dfrac{{ - 2x + 3}}{{x + 1}}\).

Câu hỏi : 301531

Phương pháp giải:

Dựa vào BBT, nhận xét tính đơn điệu và tập xác định của hàm số và chọn đáp án đúng.

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào BBT ta thấy hàm số có TXĐ:\(D = R\backslash \left\{ { - 1} \right\},\) hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định và có TCN là \(y =  - 2.\)

  Ta thấy các hàm số ở cả 4 đáp án đều có TXĐ:\(D = R\backslash \left\{ { - 1} \right\}.\)

  Tuy nhiên chỉ có đáp án A và đáp án D là đồ thị hàm số có TCN là đường \(y =  - 2.\)

  +) Xét đáp án A: \(y = \dfrac{{ - 2x - 4}}{{x + 1}}\) có \(y' = \dfrac{{ - 2.1 + 4.1}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} = \dfrac{2}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} > 0\;\forall x \ne  - 1 \Rightarrow \) hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định \( \Rightarrow \) loại đáp án A.

  Chọn  D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com