`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào dưới đây không thể hiện đúng mục đích của chính quyền thuộc địa Pháp chú trọng phát triển giao thông ở Việt Nam?

Câu 302114: Nội dung nào dưới đây không thể hiện đúng mục đích của chính quyền thuộc địa Pháp chú trọng phát triển giao thông ở Việt Nam?

A. xây dựng hệ thống giao thông phục vụ công cuộc khai thác lâu dài

B. xây dựng hệ thống giao thông phục vụ mục đích quân sự

C. xây dựng hệ thống giao thông để thu lợi nhuận

D. xây dựng hệ thống giao thông để phát triển kinh tế thuộc địa

Câu hỏi : 302114

Phương pháp giải:

sgk 11 trang 137, suy luận. 

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thực dân Pháp chú trọng phát triển giao thông ở Việt Nam nhằm mục đích phục vụ cho công cuộc khai thác thu lợi nhuận và mục đích quân sự (đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân).

  Hơn nữa, Pháp là một nước thực dân kiểu cũ nên thực hiện chính sách cai trị đúng theo đặc điểm của nước thực dân này – bóc lột là chủ yếu, không phải triển kinh tế thuộc địa để tránh thuộc địa mạnh mà chống lại chính quốc. Chính vì thế, Pháp chú trọng xây dựng hệ thống giao thông ở Việt Nam không phải nhằm mục đích phát triển kinh tế ở thuộc địa.

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com