`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left( x \right) = \dfrac{{{x^2} - 8x}}{{x + 1}}\) trên đoạn \(\left[ {1;\;3} \right]\) bằng:

Câu 304453: Giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left( x \right) = \dfrac{{{x^2} - 8x}}{{x + 1}}\) trên đoạn \(\left[ {1;\;3} \right]\) bằng:

A. \( - \dfrac{{15}}{4}\)   

B. \( - \dfrac{7}{2}\)

C. \( - 3\)

D. \( - 4\)

Câu hỏi : 304453

Phương pháp giải:

Tìm tập xác định của hàm số. Sử dụng chức năng MODE 7 để bấm máy và tính nhanh GTLN của hàm số.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  TXĐ:\(D = R\backslash \left\{ { - 1} \right\}.\)

  Ta có: \(x =  - 1 \notin \left[ {1;\;3} \right].\)

  Sử dụng MTCT để làm bài toán:

  Bước 1: Bấm MODE 7 và nhập hàm \(f\left( x \right) = \dfrac{{{x^2} - 8x}}{{x + 1}}\) vào máy tính.

  Bước 2: Start = 1; End = 3;  Step = \(\dfrac{{3 - 1}}{{19}} = \dfrac{2}{{19}}.\)

  Ta được kết quả:

  Ta thấy GTLN của hàm số là \({y_{\max }} =  - \dfrac{7}{2}\;\;khi\;\;x = 1.\)

  Chọn  B.

  Chú ý:

  Với các bài toán có hàm số ở dạng phân thức, khi bấm máy tính, ta chú ý tập xác định của hàm số.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com