Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

The shop assistant is ready to ______ me a helping hand. She was very nice.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 305286: The shop assistant is ready to ______ me a helping hand. She was very nice.

A. offer            

B. take         

C. get              

D. lend

Câu hỏi : 305286

Phương pháp giải:

Thành ngữ

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (to) give/lend a helping hand = to help somebody: giúp đỡ ai

  Tạm dịch: Nhân viên bán hàng sẵn lòng giúp đỡ tôi. Cô ấy rất tốt bụng.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com