`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị của \(A = \lim \frac{{2n + 1}}{{1 - 3n}}\) bằng:

Câu 306051: Giá trị của \(A = \lim \frac{{2n + 1}}{{1 - 3n}}\) bằng:

A. \( + \infty \)                                    

B. \( - \infty \)

C. \( - \frac{2}{3}\)         

D. \(1\)

Câu hỏi : 306051

Phương pháp giải:

Khi tìm \(\lim \frac{{f(n)}}{{g(n)}}\) ta chia cả tử và mẫu cho \({n^k}\), trong đó \(k\) là bậc lớn nhất của tử và mẫu.


\(\lim \frac{1}{{{n^k}}} = 0\) với \(k \in \mathbb{N}*\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\lim \frac{{2n + 1}}{{1 - 3n}} = \lim \frac{{2 + \frac{1}{n}}}{{\frac{1}{n} - 3}} = \frac{2}{{ - 3}} =  - \frac{2}{3}\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com