`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Be careful! The tree is going to fall.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Câu 307040: Be careful! The tree is going to fall.

A. Look on      

B. Look up  

C. Look out

D. Look after

Câu hỏi : 307040

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng, từ đồng nghĩa

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Be careful: Cẩn thận

  Look on: chứng kiến

  Look up: ngước mắt nhìn lên, tra, tìm kiếm

  Look out: coi chừng, cẩn thận

  Look after: chăm sóc

  => Be careful = Look out

  Tạm dịch: Hãy cẩn thận! Cây sắp đổ.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com