Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các hàm số \(f\left( x \right)\) và \(F\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) thỏa \(F'\left( x \right) = f\left( x \right),\forall x \in \mathbb{R}\). Tính \(\int\limits_0^1 {f\left( x \right)dx} \) biết \(F\left( 0 \right) = 2,\,F\left( 1 \right) = 5\).

Câu 311306: Cho các hàm số \(f\left( x \right)\) và \(F\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) thỏa \(F'\left( x \right) = f\left( x \right),\forall x \in \mathbb{R}\). Tính \(\int\limits_0^1 {f\left( x \right)dx} \) biết \(F\left( 0 \right) = 2,\,F\left( 1 \right) = 5\).

A.   \(\int\limits_0^1 {f\left( x \right)dx}  = 7\).                   

B. \(\int\limits_0^1 {f\left( x \right)dx}  = 1\).                     

C. \(\int\limits_0^1 {f\left( x \right)dx}  = 3\).                     

D. \(\int\limits_0^1 {f\left( x \right)dx}  =  - 3\).

Câu hỏi : 311306

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(\int\limits_a^b {F'\left( x \right)dx}  = F\left( b \right) - F\left( a \right)\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\int\limits_0^1 {f\left( x \right)dx}  = \int\limits_0^1 {F'\left( x \right)dx}  = F\left( 1 \right) - F\left( 0 \right) = 5 - 2 = 3\).

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com