Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính môđun của số phức z biết \(z = \dfrac{{1 + 7i}}{{3 - 4i}}\).

Câu 311305: Tính môđun của số phức z biết \(z = \dfrac{{1 + 7i}}{{3 - 4i}}\).

A.   \(\left| z \right| = 0\).             

B. \(\left| z \right| = 25\sqrt 2 \). 

C. \(\left| z \right| = \sqrt 2 \).     

D. \(\left| z \right| = 2\).

Câu hỏi : 311305

Phương pháp giải:

+) Nhân cả từ và mẫu của \(z\) với biểu thức liên hợp của mẫu để rút gọn số phức \(z\).


+) \(z = a + bi,\,\,\left( {a,b \in \mathbb{R}} \right) \Rightarrow \left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}} \).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(z = \dfrac{{1 + 7i}}{{3 - 4i}} = \dfrac{{\left( {1 + 7i} \right)\left( {3 + 4i} \right)}}{{\left( {3 - 4i} \right)\left( {3 + 4i} \right)}} = \dfrac{{ - 25 + 25i}}{{9 + 16}} =  - 1 + i \Rightarrow \left| z \right| = \sqrt {{{\left( { - 1} \right)}^2} + {1^2}}  = \sqrt 2 \).

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com