Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho số phức \(z = a + bi,\,\,\left( {a,b \in \mathbb{R}} \right)\). Mệnh đề nào sau đây sai?

Câu 311307: Cho số phức \(z = a + bi,\,\,\left( {a,b \in \mathbb{R}} \right)\). Mệnh đề nào sau đây sai?

A.   là phần thực của z.                                                       

B. \(\left| z \right| = \sqrt {a + b} \) là môđun của z                                                     

C.   \(\overline z  = a - bi\) là số phức liên hợp của z.           

D. b là phần ảo của z.

Câu hỏi : 311307

Phương pháp giải:

Sử dụng các kiến thức cơ bản liên quan đến số phức.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\left| z \right| = \sqrt {a + b} \) là môđun của z là mệnh đề sai.

  Sửa lại: \(\left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}} \) là môđun của z                          

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com