Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \cos 2x\).

Câu 311308: Tìm nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \cos 2x\).

A.   \(\int {\cos 2xdx}  = \dfrac{1}{2}\sin 2x + C\)               

B. \(\int {\cos 2xdx}  =  - 2\sin 2x + C\).

C.  \(\int {\cos 2xdx}  = 2\sin 2x + C\).                                

D. \(\int {\cos 2xdx}  =  - \dfrac{1}{2}\sin 2x + C\).

Câu hỏi : 311308

Phương pháp giải:

Sử dụng bảng nguyên hàm cơ bản\(\int {\cos xdx}  = \sin x + C\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\int {\cos 2xdx}  = \dfrac{1}{2}\int {\cos 2x\,d\left( {2x} \right)}  = \dfrac{1}{2}\sin 2x + C\).

  Chọn: A

  Chú ý:

  Chú ý: Nhiều HS có lời giải sai như sau: \(\int {\cos 2xdx}  = \sin 2x + C\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com