Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng \(\left( P \right):2x - y + 3z - 2 = 0\). Điểm nào dưới đây thuộc  \(\left( P \right)\)?

Câu 311309: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng \(\left( P \right):2x - y + 3z - 2 = 0\). Điểm nào dưới đây thuộc  \(\left( P \right)\)?

A.   \(N\left( {0;1;1} \right)\).     

B. \(M\left( {1;0;1} \right)\).      

C. \(P\left( {1;1;0} \right)\).       

D. \(Q\left( {1;1;1} \right)\).

Câu hỏi : 311309

Phương pháp giải:

Thay tọa độ từng điểm vào phương trình mặt phẳng \(\left( P \right)\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(2.0 - 1 + 3.1 - 2 = 0\): đúng \( \Rightarrow N\left( {0;1;1} \right) \in \)\(\left( P \right):2x - y + 3z - 2 = 0\).

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com