Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = 3{x^2} - 1\).

Câu 311310: Tìm nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = 3{x^2} - 1\).

A.   \(\int {f\left( x \right)dx}  = {x^3} + x + C\).                 

B. \(\int {f\left( x \right)dx}  = {x^3} - x + C\).                   

C. \(\int {f\left( x \right)dx}  = 6x + C\).                              

D. \(\int {f\left( x \right)dx}  = {x^3} + C\).

Câu hỏi : 311310

Phương pháp giải:

\(\int {{x^n}dx}  = \dfrac{{{x^{n + 1}}}}{{n + 1}} + C,\,\,\left( {n \ne  - 1} \right)\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\int {f\left( x \right)dx}  = \int {\left( {3{x^2} - 1} \right)dx}  = {x^3} - x + C\).

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com