Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Cho biết \(\int\limits_1^3 {f\left( x \right)dx}  = 8\). Tính tích phân \(I = \int\limits_4^{12} {f\left( {\dfrac{x}{4}} \right)dx} \)

Câu 311328:  Cho biết \(\int\limits_1^3 {f\left( x \right)dx}  = 8\). Tính tích phân \(I = \int\limits_4^{12} {f\left( {\dfrac{x}{4}} \right)dx} \)

A.   \(I = 12\).                              

B. \(I = 2\).                                  

C. \(I = 32\).                                

D. \(I = 3\).

Câu hỏi : 311328

Phương pháp giải:

Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến \(t = \dfrac{x}{4}\).

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt \(\dfrac{x}{4} = t \Rightarrow dx = 4dt\). Đổi cận: \(x = 4 \to t = 1,\,\,x = 12 \to t = 3\)

  \(I = \int\limits_4^{12} {f\left( {\dfrac{x}{4}} \right)dx}  = \int\limits_1^3 {f\left( t \right).4dt}  = 4\int\limits_1^3 {f\left( t \right)dt}  = 4\int\limits_1^3 {f\left( x \right)dx}  = 4.8 = 32\).

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com