Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số phức \(z = \dfrac{{4 - 3i}}{i}\)có phần thực là: 

Câu 312474: Số phức \(z = \dfrac{{4 - 3i}}{i}\)có phần thực là: 

A. \(3\)

B. \( - 3\)

C. \( -4\)

D. \( 4\)

Câu hỏi : 312474

Phương pháp giải:

\(z = a + bi \Leftrightarrow {\mathop{\rm Re}\nolimits} z = a;\,\,{\mathop{\rm Im}\nolimits} z = b\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(z = \dfrac{{4 - 3i}}{i} = \dfrac{{\left( {4 - 3i} \right)i}}{{{i^2}}} = \dfrac{{4i + 3}}{{ - 1}} =  - 3 - 4i\) có phần thực là -3.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com