Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho cấp số nhân lùi vô hạn \(\left( {{u_n}} \right)\) có công bội \(q\). Khi đó tổng của cấp số nhân lùi vô hạn đó được tính bởi công thức nào sau đây:

Câu 312956: Cho cấp số nhân lùi vô hạn \(\left( {{u_n}} \right)\) có công bội \(q\). Khi đó tổng của cấp số nhân lùi vô hạn đó được tính bởi công thức nào sau đây:

A. \(S = \dfrac{1}{{1 - q}}.\)

B. \(S = \dfrac{{{u_1}}}{{1 - q}}.\)

C. \(S = \dfrac{{{u_1}}}{{1 + {q^n}}}.\)

D. \(S = \dfrac{{{u_1}}}{{1 - {q^n}}}.\)

Câu hỏi : 312956

Phương pháp giải:

Cho cấp số nhân lùi vô hạn \(\left( {{u_n}} \right)\) có công bội \(q\). Khi đó tổng của cấp số nhân lùi vô hạn đó được tính bởi công thức \(S = \dfrac{{{u_1}}}{{1 - q}}.\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cho cấp số nhân lùi vô hạn \(\left( {{u_n}} \right)\) có công bội \(q\). Khi đó tổng của cấp số nhân lùi vô hạn đó được tính bởi công thức \(S = \dfrac{{{u_1}}}{{1 - q}}.\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com