Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất nào sau đây là chất khí ở điều kiện thường?

Câu 313172: Chất nào sau đây là chất khí ở điều kiện thường?

A. Metylamin. 

B. Anilin. 

C. Alanin.            

D. Etyl axetat.

Câu hỏi : 313172

Phương pháp giải:

Dựa vào trạng thái của các chất

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Metylamin (CH3NH2) là chất khí ở điều kiện thường.

  Anilin, Etyl axetat ở thể lỏng ở đk thướng

  Alanin ở thể rắn ở điều kiện thường

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com