Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(f\left( x \right)\) liên tục và \(\int\limits_0^4 {f\left( x \right)dx}  = 12\). Khi đó giá trị của \(\int\limits_0^2 {f\left( {2x} \right)dx} \) là :

Câu 313422: Cho \(f\left( x \right)\) liên tục và \(\int\limits_0^4 {f\left( x \right)dx}  = 12\). Khi đó giá trị của \(\int\limits_0^2 {f\left( {2x} \right)dx} \) là :

A. 3

B. 24

C. 12

D. 6

Câu hỏi : 313422

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ \(t = 2x\).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt \(t = 2x \Rightarrow dt = 2dx\).

  Đổi cận: \(\left\{ \begin{array}{l}x = 0 \Rightarrow t = 0\\x = 2 \Rightarrow t = 4\end{array} \right. \Rightarrow \int\limits_0^2 {f\left( {2x} \right)dx}  = \int\limits_0^4 {f\left( t \right)} \dfrac{{dt}}{2} = \dfrac{1}{2}\int\limits_0^4 {f\left( t \right)dt}  = \dfrac{1}{2}\int\limits_0^4 {f\left( x \right)dx}  = \dfrac{1}{2}.12 = 6\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com