Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết \(\int\limits_{}^{} {f\left( u \right)dy}  = F\left( u \right) + C\). Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 314998: Biết \(\int\limits_{}^{} {f\left( u \right)dy}  = F\left( u \right) + C\). Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. \(\int\limits_{}^{} {f\left( {2x - 1} \right)dx}  = 2F\left( {2x - 1} \right) + C\)

B. \(\int\limits_{}^{} {f\left( {2x - 1} \right)dx}  = 2F\left( x \right) - 1 + C\)

C. \(\int\limits_{}^{} {f\left( {2x - 1} \right)dx}  = \dfrac{1}{2}F\left( {2x - 1} \right) + C\)

D. \(\int\limits_{}^{} {f\left( {2x - 1} \right)dx}  = F\left( {2x - 1} \right) + C\)

Câu hỏi : 314998

Phương pháp giải:

Sử dụng bảng nguyên hàm mở rộng : \(\int\limits_{}^{} {f\left( {ax + b} \right)dx}  = \dfrac{1}{a}F\left( {ax + b} \right) + C\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\int\limits_{}^{} {f\left( {2x - 1} \right)dx}  = \dfrac{1}{2}F\left( {2x - 1} \right) + C\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com