`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng hóa học nào sau đây sai?

Câu 316312: Phản ứng hóa học nào sau đây sai?

A. Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

B. 3FeO + 2Al \(\xrightarrow{{{t}^{0}}}\) Al2O3 + 3Fe

C. Fe + ZnSO4 → FeSO4 + Zn

D. 2Fe + 3Cl2 \(\xrightarrow{{{t}^{0}}}\) 2FeCl3

Câu hỏi : 316312

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của Fe và hợp chất để xác định phản ứng hóa học sai.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phản ứng C sai vì tính khử của Fe yếu hơn tính hơn của Zn nên Fe không tác dụng được với ion Zn2+.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO