Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm một số tự nhiên có hai chữ số,biết rằng nếu viết thêm chữ số 6 vào bên trái số đó ta được một số lớn gấp 13 lần số đã cho.

Câu 319263: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số,biết rằng nếu viết thêm chữ số 6 vào bên trái số đó ta được một số lớn gấp 13 lần số đã cho.

A. \(31\)

B. \(87\)

C.  \(50\)

D. \(51\)

Câu hỏi : 319263

Phương pháp giải:

Gọi số phải tìm có hai chữ số, khi thêm 6 vào bên trái số đó, thì số đó tăng lên 13 lần,


Viết thêm chữ số 6 vào bên trái thì số đó tăng thêm 600 đơn vị. Từ đó ta tìm được số phải tìm.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số phải tìm là \(\overline {ab} \) . Viết thêm chữ số 9 vào bên trái ta được số \(9ab\).

  Theo đề bài ta có :

  \(\begin{array}{l}6\overline {ab}  = \overline {ab}  \times 13\\600 + \overline {ab}  = \overline {ab}  \times 13\\600 = \overline {ab}  \times 13 - \overline {ab} \\600 = \overline {ab}  \times \left( {13 - 1} \right)\\600 = \overline {ab}  \times 12\\\overline {ab}  = 600:12\\\overline {ab}  = 50\end{array}\)

  Vậy số đó là : \(50\)

   Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com