`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giải phương trình: \({x^2} + 28x - 128 = 0\)

Câu 321838: Giải phương trình: \({x^2} + 28x - 128 = 0\)

A. \(\left[ \begin{array}{l}x = 4\\x =  - 32\end{array} \right.\)

B. \(\left[ \begin{array}{l}x =  - 4\\x = 32\end{array} \right.\)

C. \(\left[ \begin{array}{l}x = 4\\x = 32\end{array} \right.\)

D. \(\left[ \begin{array}{l}x =  - 4\\x =  - 32\end{array} \right.\)

Câu hỏi : 321838

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc 2 để giải.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải phương trình: \({x^2} + 28x - 128 = 0\)

  Có: \(\Delta ' = {14^2} + 128 = 324 \Rightarrow \sqrt {\Delta '}  = 18\)

  Gọi \({x_1},\,\,{x_2}\) là hai nghiệm của phương trình.

  \( \Rightarrow {x_1} = \frac{{ - 14 + 18}}{1} = 4\,\,;\,\,{x_2} = \frac{{ - 14 - 18}}{1} =  - 32\)

  Vậy phương trình có hai nghiệm \(x = 4\) và \(x =  - 32.\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com