Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho góc lượng giác \(\alpha \,\,\left( {\frac{\pi }{2} < \alpha  < \pi } \right)\). Xét dấu \(\sin \left( {\alpha  + \frac{\pi }{2}} \right)\) và \(\tan \left( { - \alpha } \right)\). Chọn kết quả đúng. 

Câu 325323: Cho góc lượng giác \(\alpha \,\,\left( {\frac{\pi }{2} < \alpha  < \pi } \right)\). Xét dấu \(\sin \left( {\alpha  + \frac{\pi }{2}} \right)\) và \(\tan \left( { - \alpha } \right)\). Chọn kết quả đúng. 

A. \(\left\{ \begin{array}{l}\sin \left( {\alpha  + \frac{\pi }{2}} \right) < 0\\\tan \left( { - \alpha } \right) < 0\end{array} \right.\).            

B. \(\left\{ \begin{array}{l}\sin \left( {\alpha  + \frac{\pi }{2}} \right) > 0\\\tan \left( { - \alpha } \right) < 0\end{array} \right.\). 

C. \(\left\{ \begin{array}{l}\sin \left( {\alpha  + \frac{\pi }{2}} \right) < 0\\\tan \left( { - \alpha } \right) > 0\end{array} \right.\).                  

D. \(\left\{ \begin{array}{l}\sin \left( {\alpha  + \frac{\pi }{2}} \right) > 0\\\tan \left( { - \alpha } \right) > 0\end{array} \right.\).

Câu hỏi : 325323

Phương pháp giải:

Dựa vào đường tròn lượng giác để xét dấu.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\frac{\pi }{2} < \alpha  < \pi  \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\pi  < \alpha  + \frac{\pi }{2} < \frac{{3\pi }}{2}\\ - \pi  <  - \alpha  <  - \frac{\pi }{2}\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\sin \left( {\alpha  + \frac{\pi }{2}} \right) < 0\\\sin \left( { - \alpha } \right) < 0\\\cos \left( { - \alpha } \right) < 0\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\sin \left( {\alpha  + \frac{\pi }{2}} \right) < 0\\\tan \left( { - \alpha } \right) = \frac{{\sin \left( { - \alpha } \right)}}{{\cos \left( { - \alpha } \right)}} > 0\end{array} \right.\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com