`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giả sử trong quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh có kiểu gen \(\frac{{AB}}{{ab}}\) đã xảy ra HVG ở 200 tế bào. Theo lý thuyết tỷ lệ giao tử được tạo ra là

Câu 326092: Giả sử trong quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh có kiểu gen \(\frac{{AB}}{{ab}}\) đã xảy ra HVG ở 200 tế bào. Theo lý thuyết tỷ lệ giao tử được tạo ra là

A. 9:9:1:1

B. 1:1

C. 1:1:1:1

D. 4:4:1:1

Câu hỏi : 326092
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  200 tế bào xảy ra HVG cho ra: 400 giao tử bình thường và 400 giao tử hoán vị.

  800 tế bào giảm phân bình thường cho ra 3200 giao tử bình thường.

  Tần số hoán vị gen là : 400/ (3200+800) = 0,1 = 10%

  → tỷ lệ giao tử được tạo ra là: 9:9:1:1

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com