`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 326092: Giả sử trong quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh có kiểu gen \(\frac{{AB}}{{ab}}\) đã xảy ra HVG ở 200 tế bào. Theo lý thuyết tỷ lệ giao tử được tạo ra là

A. 9:9:1:1

B. 1:1

C. 1:1:1:1

D. 4:4:1:1

Câu hỏi : 326092

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức !

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com