`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở bí ngô, màu hoa do một cặp gen (D, d) quy định, hình dạng quả do hai cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định. Cho hai cây (P) thuần chủng giao phấn với nhau thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình: 6 cây hoa vàng, quả dẹt : 5 cây hoa vàng, quả tròn ; 1 cây hoa vàng, quả dài : 3 cây hoa trắng, quả dẹt : 1 cây hoa trắng, quả tròn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(I) Kiểu gen của P có thể là \(aa\frac{{Bd}}{{Bd}} \times AA\frac{{bD}}{{bD}}\)

(II) F1 có 25% số cây hoa vàng, quả dẹt dị hợp tử về ba cặp gen.

(III) F2 có tối đa bốn loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa vàng, quả tròn.

(IV) Cho cây F1 lai phân tích, thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình là 1: 2:1.

Câu 326094: Ở bí ngô, màu hoa do một cặp gen (D, d) quy định, hình dạng quả do hai cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định. Cho hai cây (P) thuần chủng giao phấn với nhau thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình: 6 cây hoa vàng, quả dẹt : 5 cây hoa vàng, quả tròn ; 1 cây hoa vàng, quả dài : 3 cây hoa trắng, quả dẹt : 1 cây hoa trắng, quả tròn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(I) Kiểu gen của P có thể là \(aa\frac{{Bd}}{{Bd}} \times AA\frac{{bD}}{{bD}}\)

(II) F1 có 25% số cây hoa vàng, quả dẹt dị hợp tử về ba cặp gen.

(III) F2 có tối đa bốn loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa vàng, quả tròn.

(IV) Cho cây F1 lai phân tích, thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình là 1: 2:1.

A. 3

B. 4

C. 3

D. 1

Câu hỏi : 326094
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét tỷ lệ kiểu hình chung: dẹt/tròn/dài = 9:6:1 → tương tác bổ sung

  Hoa vàng/hoa trắng = 3/1 → vàng trội hoàn toàn so với trắng,  → F1 dị hợp 3 cặp gen

  Nếu các gen PLĐL → tỷ lệ kiểu hình: (3:1)(9:6:1) ≠ đề bài → 3 cặp gen nằm trên 2cặp NST

  Giả sử: cặp gen Bb và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST

  Ta thấy không có tỷ lệ dài, trắng \(\left( {aa\frac{{b{\rm{d}}}}{{b{\rm{d}}}}} \right)\)  → các gen liên kết hoàn toàn và F1 dị hợp đối \(Aa\frac{{Bd}}{{bD}}\)

  → P: \(aa\frac{{Bd}}{{Bd}} \times AA\frac{{bD}}{{bD}} \to {F_1}:Aa\frac{{Bd}}{{bD}} \times Aa\frac{{Bd}}{{bD}} \to \left( {1AA:2{\rm{A}}a:1{\rm{a}}a} \right)\left( {1\frac{{Bd}}{{Bd}}:2\frac{{Bd}}{{bD}}:1\frac{{bD}}{{bD}}} \right)\)

  Xét các phát biểu:

  I đúng

  II sai, \(Aa\frac{{Bd}}{{bD}} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}\); tính trên số cây vàng quả dẹt thì tỷ lệ này khác 1/4

  III sai, có 3 kiểu gen quy định kiểu hình hoa vàng, quả tròn: \(\left( {AA:Aa} \right)\frac{{bD}}{{bD}};aa\frac{{Bd}}{{bD}}\)

  IV sai, \(Aa\frac{{Bd}}{{bD}} \times aa\frac{{b{\rm{d}}}}{{b{\rm{d}}}} \to \left( {1Aa:1{\rm{a}}a} \right)\left( {1\frac{{Bd}}{{b{\rm{d}}}}:1\frac{{bD}}{{b{\rm{d}}}}} \right) \to 1:1:1:1\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com