Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Câu 1: They finished one project. They started working on the next right away.

A. Had they finished one project, they would have started working on the next.

B. Only if they had finished one project did they start working on the next.

C. Hardly had they finished one project when they started working on the next.   

D. Not until did they start working on the next project when they finished one.

Câu hỏi : 326730

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu đồng nghĩa

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Họ đã hoàn thành một dự án. Họ bắt đầu làm dự án tiếp theo ngay lập tức.

  A. Nếu họ đã hoàn thành một dự án, họ sẽ bắt đầu làm dự án tiếp theo.

  B. Chỉ khi họ đã hoàn thành một dự án, họ mới bắt đầu làm dự án tiếp theo.

  C. Ngay khi họ hoàn thành một dự án họ bắt đầu làm dự án tiếp theo.

  D. Mãi cho đến khi họ bắt đầu làm dự án tiếp theo thì họ mới hoàn thành một dự án.

  Các phương án A, B, D không phù hợp về nghĩa.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: Having been informed of her critical condition, he decided not to tell her his financial problem.

A. He told her about his money issue because he was in critical condition.

B. He did not mention his financial problem as he was aware of her critical condition.

C. Someone informed her that he was having a financial problem when she was in critical condition.

D. Despite knowing her critical condition, he talked about his financial problem.

Câu hỏi : 326731

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu đồng nghĩa

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Được thông báo về tình trạng nguy kịch của cô, anh quyết định không nói cho cô biết vấn đề tài chính của mình.

  A. Anh ấy nói với cô ấy về vấn đề tiền bạc của anh ấy vì anh ấy đang trong tình trạng nguy kịch.

  B. Anh ấy không đề cập đến vấn đề tài chính của mình vì anh ấy nhận thức được tình trạng nguy kịch của cô.

  C. Có người đã thông báo với cô rằng anh ta đang gặp vấn đề về tài chính khi cô đang trong tình trạng nguy kịch.

  D. Mặc dù biết tình trạng nguy kịch của cô, anh ấy đã nói về vấn đề tài chính của mình.

  Các phương án A, C, D không phù hợp về nghĩa.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com