Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biết trong 22,4l khí Hidrô ở 0°C và dưới áp suất 1 atm thì có 2.6,02.1023 nguyên tử Hidrô. Mỗi nguyên tử Hiđrô gồm 2 hạt mang điện là prôtôn và êlectron. Hãy tính tổng các điện tích âm trong 1cm3 khí Hidrô. 

Câu 327762:

Cho biết trong 22,4l khí Hidrô ở 0°C và dưới áp suất 1 atm thì có 2.6,02.1023 nguyên tử Hidrô. Mỗi nguyên tử Hiđrô gồm 2 hạt mang điện là prôtôn và êlectron. Hãy tính tổng các điện tích âm trong 1cm3 khí Hidrô. 

A. - 8,6mC

B. - 8,6µC

C. - 8,6C

D. - 86C

Câu hỏi : 327762

Phương pháp giải:

Phương pháp: Công thức tính số mol: \(n = \frac{V}{{22,4}}\)

 • Đáp án : C
  (24) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

  Trong 1cm3 (hay 10-3l) khí Hiđro có số nguyên tử Hiđro là :

  \(N = \frac{{{{10}^{ - 3}}}}{{22,4}}.2.6,{02.10^{23}} = 5,{375.10^{19}}\)

  Tổng các điện tích âm: \(q = N.e =  - 5,{375.10^{19}}.1,{6.10^{ - 19}} =  - 8,6\left( C \right)\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com