`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai điện tích điểm q1 = 2.10-8 C, q2 = -10-8 C. Đặt cách nhau 20 cm trong không khí. Xác định lực tương tác giữa chúng?

Câu 327769: Hai điện tích điểm q1 = 2.10-8 C, q2 = -10-8 C. Đặt cách nhau 20 cm trong không khí. Xác định lực tương tác giữa chúng?

A. 4,5.10-9N

B. 4,5.10-7N

C. 4,5.10-5N

D. 9.10-9N

Câu hỏi : 327769

Phương pháp giải:

Phương pháp: Công thức định luật Cu – lông:\(F = \frac{{k\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

  Lực tương tác giữa chúng là:  \(F = \frac{{k\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}} = \frac{{{{9.10}^9}.\left| {{{2.10}^{ - 8}}.\left( { - {{10}^{ - 8}}} \right)} \right|}}{{{{\left( {{{20.10}^{ - 2}}} \right)}^2}}} = 4,{5.10^{ - 5}}N\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com