`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

He did not remember the meeting. He went out for a coffee with his friends then.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Câu 328775: He did not remember the meeting. He went out for a coffee with his friends then.

A. Not remember the meeting, he went out for a coffee with his friends.

B. Not to remember the meeting, he went out for a coffee with his friends.

C. Not remembered the meeting, he went out for a coffee with his friends.

D. Not remembering the meeting, he went out for a coffee with his friends.

Câu hỏi : 328775
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Anh ta không nhớ có một cuộc họp. Anh ta đã ra ngoài uống cà phê với bạn.

  Kiến thức kiểm tra: Rút gọn mệnh đề đồng chủ ngữ dạng nguyên nhân – kết quả

  Dạng đầy đủ: Because he did not remember the meeting, he went out for a coffee with his friends.

  => Rút gọn mệnh đề đồng chủ ngữ dạng chủ động: Not remembering the meeting, he went out for a coffee with his friends.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com