`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có hai bản kim loại phẳng đặt song song với nhau và cách nhau 1cm. Hiệu điện thế giữa hai bản dương và bản âm là 120V. Hỏi điện thế tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai bản, cách bản âm 0,6cm sẽ là bao nhiêu? Mốc điện thế ở bản âm.

Câu 333246: Có hai bản kim loại phẳng đặt song song với nhau và cách nhau 1cm. Hiệu điện thế giữa hai bản dương và bản âm là 120V. Hỏi điện thế tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai bản, cách bản âm 0,6cm sẽ là bao nhiêu? Mốc điện thế ở bản âm.

A. 36V

B. 60V

C. 72V

D. 48V

Câu hỏi : 333246

Phương pháp giải:

Phương pháp:


Hệ thức giữa điện thế và hiệu điện thế: U = E.d


Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là hiệu giữa điện thế VM và V­N: UMN = VM - V­N

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

  Gọi bản âm là bản B; bản dương là bản A

  Hiệu điện thế giữa A và B là : UAB = 120V ; dAB = 1cm

  Hiệu điện thế giữa M và B là : UMB ; dMB = 0,6cm

  Ta có : \(\left\{ \begin{array}{l}{U_{AB}} = E{d_{AB}}\\{U_{MB}} = E{d_{MB}}\end{array} \right. \Rightarrow \frac{{{U_{AB}}}}{{{U_{MB}}}} = \frac{{{d_{AB}}}}{{{d_{MB}}}} \Leftrightarrow \frac{{120}}{{{U_{MB}}}} = \frac{1}{{0,6}} \Rightarrow {U_{MB}} = 72V \Rightarrow {V_M} - {V_B} = 72V\)

  Mốc điện thế ở bản âm nên VB = 0 → VM = 72V

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com