Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

Câu 1:

A. tense

B. skill 

C. decision

D. housekeeping

Câu hỏi : 336770

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [s]

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. tense /tens/                        

  B. skill /skɪl/                

  C. decision /dɪˈsɪʒn/               

  D. housekeeping /ˈhaʊskiːpɪŋ/

  Phương án C có [s] được phát âm là /ʒ/, các phương án còn lại [s] được phát âm là /s/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2:

A. enough 

B. tough

C. laugh

D. though

Câu hỏi : 336771

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [gh]

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. enough /ɪˈnʌf/                                

  B. tough /tʌf/                         

  C. laugh /lɑːf/             

  D. though /ðəʊ/

  Phương án D có [gh] không được phát âm (câm), các phương án còn lại [gh] được phát âm là /f/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3:

A. because

B. nurse

C. horse

D. purpose

Câu hỏi : 336772

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [se]

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. because /bɪˈkəz/                             

  B. nurse /nɜːs/                         

  C. horse /hɔːs/             

  D. purpose /ˈpɜːpəs/

  Phương án A có [se] được phát âm là /z/, các phương án còn lại [se] được phát âm là /z/.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4:

A. hobby

B. honest

C. humour

D. hole

Câu hỏi : 336773

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [h]

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. hobby /ˈhɒbi/                                 

  B. honest /ˈɒnɪst/                                

  C. humour /ˈhjuːmə(r)/           

  D. hole /həʊl/

  Phương án B có [h] không được phát âm (câm), các phương án còn lại [h] được phát âm là /h/.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 5:

A. tradition

B. generation

C. question

D. fiction

Câu hỏi : 336774

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [tion]

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. tradition /trəˈdɪʃn/                         

  B. generation /ˌdʒenəˈreɪʃn/   

  C. question /ˈkwestʃən/                      

  D. fiction /ˈfɪkʃn/

  Phương án C có [tion] được phát âm là /tʃ/, các phương án còn lại [tion] được phát âm là /ʃ/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 6:

A. know

B. knowledge

C. knee

D. kind

Câu hỏi : 336775

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [k]

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. know /nəʊ/                        

  B. knowledge /ˈnɒlɪdʒ/          

  C. knee /niː/                            

  D. kind /kaɪnd/

  Phương án D có [k] được phát âm là /k/, các phương án còn lại [k] không được phát âm (câm).

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 7:

A. facing

B. cart

C. sculpture

D. carve

Câu hỏi : 336776

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [c] • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. facing /ˈfeɪsɪŋ/                               

  B. cart /kɑːt/                           

  C. sculpture /ˈskʌlptʃə(r)/                   

  D. carve /kɑːv/

  Phương án A có [c] được phát âm là /s/, các phương án còn lại [c] được phát âm là /k/.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 8:

A. thank

B. breathe

C. clothes

D. the

Câu hỏi : 336777

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [th] • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. thank /θæŋk/                                 

  B. breathe /briːð/                                

  C. clothes /kləʊðz/                 

  D. the /ðə/

  Phương án A có [th] được phát âm là /θ/, các phương án còn lại [th] được phát âm là /ð/.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 9:

A. clever

B. circus

C. collect

D. cushion

Câu hỏi : 336778

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [c]

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. clever /ˈklevə(r)/                            

  B. circus /ˈsɜːkəs/                               

  C. collect /kəˈlekt/                  

  D. cushion /ˈkʊʃn/

  Phương án B có [c] được phát âm là /s/, các phương án còn lại [c] được phát âm là /k/.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 10:

A. teacher

B. children

C. lunch

D. chemist

Câu hỏi : 336779

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [ch]

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. teacher /ˈtiːtʃə(r)/                           

  B. children /ˈtʃɪl.drən/

  C. lunch /lʌntʃ/                       

  D. chemist /ˈkemɪst/

  Phương án D có [ch] được phát âm là /k/, các phương án còn lại [ch] được phát âm là /tʃ/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 11:

A. station

B. intersection

C. suggestion

D. invitation

Câu hỏi : 336780

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [tion]

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. station /ˈsteɪʃn/                              

  B. intersection /ˌɪntəˈsekʃn/    

  C. suggestion /səˈdʒestʃən/                

  D. invitation /ˌɪnvɪˈteɪʃn/

  Phương án C có [tion] được phát âm là /tʃ/, các phương án còn lại [tion] được phát âm là /ʃ/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 12:

A. vision

B. occasion

C. leisure

D. sugar

Câu hỏi : 336781

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [s]

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. vision /ˈvɪʒn/                                  

   

  B. occasion /əˈkeɪʒn/  

  C. leisure /ˈleʒə(r)/                  

  D. sugar /ˈʃʊɡə(r)/

  Phương án D có [s] được phát âm là /ʒ/, các phương án còn lại [s] được phát âm là /ʃ/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 13:

A. exist

B. extinct

C. explore

D. expand

Câu hỏi : 336782

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [x]

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. exist /ɪɡˈzɪst/                                  

  B. extinct /ɪɡˈzɪst/                               

  C. explore /ɪkˈsplɔː(r)/            

  D. expand /ɪkˈspænd/

  Phương án A có [x] được phát âm là /z/, các phương án còn lại [x] được phát âm là /s/.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 14:

A. desert

B. reserve

C. observant

D. conserve

Câu hỏi : 336783

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [s]

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. desert /ˈdezət/                               

  B. reserve /rɪˈzɜːv/                              

  C. observant /əbˈzɜːvənt/                   

  D. conserve /kənˈsɜːv/

  Phương án D có [s] được phát âm là /s/, các phương án còn lại [s] được phát âm là /z/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 15:

A. debt

B. climbing

C. timber

D. lamb

Câu hỏi : 336784

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [b]

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. debt /det/               

  B. climbing /ˈklaɪmɪŋ/ 

  C. timber /ˈtɪmbə(r)/               

  D. lamb /læm/

  Phương án C có [b] được phát âm là /b/, các phương án còn lại [b] không được phát âm.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 16:

A. supply

B. sensitive

C. reserve

D. universal

Câu hỏi : 336785

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [s]

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. supply /səˈplaɪ/                              

  B. sensitive /ˈsensətɪv/

  C. reserve /rɪˈzɜːv/                  

  D. universal /ˌjuːnɪˈvɜːsl/

  Phương án C có [s] được phát âm là /z/, các phương án còn lại [s] được phát âm là /s/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 17:

A. capital

B. country

C. city

D. vacation

Câu hỏi : 336786

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [c]

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. capital /ˈkæpɪtl/                             

  B. country /ˈkʌntri/                

  C. city /ˈsɪti/                           

  D. vacation /vəˈkeɪʃn/

  Phương án C có [c] được phát âm là /s/, các phương án còn lại [c] được phát âm là /k/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 18:

A. champion

B. chemistry

C. chimney

D. chores

Câu hỏi : 336787

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [ch]

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. champion /ˈtʃæmpiən/                   

  B. chemistry /ˈkemɪstri/          

  C. chimney /ˈtʃɪmni/               

  D. chores /tʃɔː(r)z/

  Phương án B có [ch] được phát âm là /k/, các phương án còn lại [ch] được phát âm là /tʃ/.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 19:

A. church

B. match

C. schedule

D. teacher

Câu hỏi : 336788

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [ch]

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. church /tʃɜːtʃ/                                 

  B. match /mætʃ/                                 

  C. schedule /ˈʃedjuːl/ (Br.E.)  

  D. teacher /ˈtiːtʃə(r)/

  Phương án C có [ch] được phát âm là /ʃ/, các phương án còn lại [ch] được phát âm là /tʃ/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 20:

A. ring

B. anger

C. strong

D. singer

Câu hỏi : 336789

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [ng]

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. ring /rɪŋ/                 

  B. anger /ˈæŋɡə(r)/                             

  C. strong /strɒŋ/                     

  D. singer /ˈsɪŋə(r)/

  Phương án B có [ng] được phát âm là /ŋɡ/, các phương án còn lại [ng] được phát âm là /ŋ/.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 21:

A. whole

B. what

C. when

D. why

Câu hỏi : 336790

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [wh]

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. whole /həʊl/                                  

  B. what /wɒt/                         

  C. when /wen/            

  D. why /waɪ/

  Phương án A có [wh] được phát âm là /h/, các phương án còn lại [wh] được phát âm là /w/.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 22:

A. wonder

B. wait

C. wrong

D. wear

Câu hỏi : 336791

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [w]

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. wonder /ˈwʌndə(r)/                                   

  B. wait /weɪt/              

  C. wrong /rɒŋ/            

  D. wear /weə(r)/

  Phương án C có [ng] không được phát âm (âm câm), các phương án còn lại [w] được phát âm là /w/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 23:

A. soon

B. sure

C. sister

D. cactus

Câu hỏi : 336792

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [s]

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. soon /suːn/                         

  B. sure /ʃʊə(r)/                                    

  C. sister /ˈsɪstə(r)/                               

  D. cactus /ˈkæktəs/

  Phương án B có [s] được phát âm là /ʃ/, các phương án còn lại [s] được phát âm là /s/.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 24:

A. cease

B. clock

C. discard

D. scared

Câu hỏi : 336793

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [c]

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. cease /siːs/                          

  B. clock /klɒk/                        

  C. discard /dɪˈskɑːd/              

  D. scared /skeəd/

  Phương án A có [c] được phát âm là /s/, các phương án còn lại [c] được phát âm là /k/.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 25:

A. giggle 

B. garnish

C. manager

D. get

Câu hỏi : 336794

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [g]

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. giggle /ˈɡɪɡl/                                 

  B. garnish /ˈɡɑːnɪʃ/                            

  C. manager /ˈmænɪdʒə(r)/                 

  D. get /get/

  Phương án C có [g] được phát âm là /dʒ/, các phương án còn lại [g] được phát âm là /g/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 26:

A. other

B. breathtaking

C. mother

D. smooth

Câu hỏi : 336795

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [th]

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. other /ˈʌðə(r)/                                

  B. breathtaking /ˈbreθteɪkɪŋ/  

  C. mother /ˈmʌðə(r)/              

  D. smooth /smuːð/

  Phương án B có [th] được phát âm là /θ/, các phương án còn lại [th] được phát âm là /ð/.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 27:

A. day

B. ladder 

C. read

D. soldier

Câu hỏi : 336796

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [d]

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. day /deɪ/                            

  B. ladder /ˈlædə(r)/                            

  C. read /riːd/                

  D. soldier /ˈsəʊldʒə(r)/

  Phương án D có [d] được phát âm là /dʒ/, các phương án còn lại [d] được phát âm là /d/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 28:

A. music

B. school

C. sense

D. astronaut 

Câu hỏi : 336797

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [s]

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. music /ˈmjuːzɪk/                             

  B. school /skuːl/                                  

  C. sense /sens/            

  D. astronaut /ˈæstrənɔːt/

  Phương án A có [s] được phát âm là /z/, các phương án còn lại [s] được phát âm là /s/.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 29:

A. listen

B. Christmas 

C. tight

D. castle 

Câu hỏi : 336798

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [t]

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. listen /ˈlɪsn/                        

  B. Christmas /ˈkrɪsməs/          

  C. tight /taɪt/                           

  D. castle /ˈkɑːsl/

  Phương án C có [t] được phát âm là /t/, các phương án còn lại [t] không được phát âm (âm câm).

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 30:

A. ghost 

B. hour

C. which

D. ahead

Câu hỏi : 336799

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [h]

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. ghost /ɡəʊst/                                  

  B. hour /ˈaʊə(r)/                                 

  C. which /wɪtʃ/                       

  D. ahead /əˈhed/

  Phương án D có [h] được phát âm là /h/, các phương án còn lại [h] không được phát âm (âm câm).

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com