Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

Câu 1:

A. how

B. town

C. power

D. slow

Câu hỏi : 337044

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [ow]

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. how /haʊ/                                                  

  B. town /taʊn/            

  C. power /ˈpaʊə(r)/                                         

  D. slow /sləʊ/

  Phương án D có [ow] được phát âm là /əʊ/, các phương án còn lại [ow] được phát âm là /aʊ/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2:

A. hear

B. clear

C. bear

D. ear

Câu hỏi : 337045

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [ea]

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. hear /hɪə(r)/                                    

  B. clear /clɪə(r)/                       

  C. bear /beə(r)/                                                

  D. ear /ɪə(r)/

  Phương án C có [ea] được phát âm là /eə/, các phương án còn lại [ea] được phát âm là /ɪə/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3:

A. should

B. amount

C. about

D. ground

Câu hỏi : 337046

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [ou]

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. should /ʃʊd/ (strong form)                        

  B. amount /əˈmaʊt/                

  C. about /əˈbaʊt/                                            

  D. ground /ɡraʊnd/

  Phương án A có [ou] được phát âm là /ʊ/, các phương án còn lại [ou] được phát âm là /aʊ/.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4:

A. flame 

B. fame

C. came

D. manner

Câu hỏi : 337047

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [a]

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. flame /fleɪm/                                              

  B. fame /feɪm/            

  C. came /keɪm/                                   

  D. manner /ˈmænə(r)/   

  Phương án D có [a] được phát âm là /æ/, các phương án còn lại [a] được phát âm là /eɪ/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 5:

A. over

B. rose

C. cover

D. chosen

Câu hỏi : 337048

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [o]

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. over /ˈəʊvə(r)/                                           

  B. rose /rəʊz/              

  C. cover /ˈkʌvə(r)/                                          

  D. chosen /ˈtʃəʊzn/

  Phương án C có [o] được phát âm là /ʌ/, các phương án còn lại [o] được phát âm là /əʊ/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 6:

A. reliable

B. living

C. revival

D. final

Câu hỏi : 337049

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [i]

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. reliable /rɪˈlaɪəbl/                                        

  B. living /ˈlɪvɪŋ/                      

  C. revival /rɪˈvaɪvl/                                         

  D. final /ˈfaɪnl/

  Phương án B có [i] được phát âm là /ɪ/, các phương án còn lại [i] được phát âm là /aɪ/.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 7:

A. driven

B. kite

C. lively

D. bite

Câu hỏi : 337050

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [i]

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. driven /ˈdrɪvn/                                           

  B. kite /kaɪt/               

  C. lively /ˈlaɪvli/                                              

  D. bite /baɪt/

  Phương án A có [i] được phát âm là /ɪ/, các phương án còn lại [i] được phát âm là /aɪ/.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 8:

A. feather

B. leather

C. feature

D. measure

Câu hỏi : 337051

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [ea]

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. feather /ˈfeðə(r)/                                        

  B. leather /ˈleðə(r)/                 

  C. feature /ˈfiːtʃə(r)/                                       

  D. measure /ˈmeʒə(r)/

  Phương án C có [ea] được phát âm là /iː/, các phương án còn lại [ea] được phát âm là /e/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 9:

A. about

B. round

C. tou

D. sour

Câu hỏi : 337052

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [ou]

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. about /əˈbaʊt/                                            

  B. round /raʊnd/                    

  C. tour /tʊə(r)/                                                

  D. sour /ˈsaʊə(r)/

  Phương án C có [ou] được phát âm là /ʊə/, các phương án còn lại [ou] được phát âm là /aʊ/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 10:

A. release

B. pleasure

C. leaver

D. creamy

Câu hỏi : 337053

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [ea]

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. release /rɪˈliːs/                                            

  B. pleasure /ˈpleʒə(r)/             

  C. leaver /ˈliːvə(r)/                                          

  D. creamy /ˈkriːmi/

  Phương án B có [ea] được phát âm là /e/, các phương án còn lại [ea] được phát âm là /i:/.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 11:

A. gave

B. have

C. same

D. cake

Câu hỏi : 337054

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [a]

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. gave /ɡeɪv/                                                 

  B. have /hæv/ (strong form)               

  C. same /seɪm/                                                

  D. cake /keɪk/

  Phương án B có [a] được phát âm là /æ/, các phương án còn lại [a] được phát âm là /eɪ/.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 12:

A. toy

B. soil

C. destroy

D. pour

Câu hỏi : 337055

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [oy, oi, ou]

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. toy  /tɔɪ/                                                     

  B. soil /sɔɪl/                             

  C. destroy /dɪˈstrɔɪ/                                        

  D. pour /pɔː(r)/

  Phương án D có [ou] được phát âm là /ɔː/, các phương án còn lại [oy, oi] được phát âm là /ɔɪ/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 13:

A. boat

B. broad

C. coast

D. alone

Câu hỏi : 337056

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [oa, o]

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. boat /bəʊt/                                                 

  B. broad /brɔːd/                      

  C. coast /kəʊst/                                              

  D. alone /əˈləʊn/

  Phương án B có [oa] được phát âm là /ɔː/, các phương án còn lại [oa, o] được phát âm là /əʊ/.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 14:

A. hair

B. stairs

C. their

D. aisle

Câu hỏi : 337057

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [ai, ei]

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. hair /heə(r)/                                                

  B. stairs /steə(r)/                     

  C. their /ðeə(r)/                                               

  D. aisle /aɪl/

  Phương án D có [ai] được phát âm là /aɪ/, các phương án còn lại [ai, ei] được phát âm là /eə/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 15:

A. hear

B. near

C. beer

D. wear

Câu hỏi : 337058

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [ea]

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. hear /hɪə(r)/                                    

  B. near /nɪə(r)/             

  C. beer /bɪə(r)/                                                 

  D. wear /weə(r)/

  Phương án D có [ea] được phát âm là /eə/, các phương án còn lại [ea] được phát âm là /ɪə/.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 16:

A. chain

B. entertain

C. bargain

D. complain

Câu hỏi : 337059

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [ai]

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. chain /tʃeɪn/                                   

  B. entertain /ˌentəˈteɪn/                      

  C. bargain /ˈbɑːɡən/                                        

  D. complain /kəmˈpleɪn/

  Phương án C có [ai] được phát âm là /ə/, các phương án còn lại [ai] được phát âm là /eɪ/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 17:

A. poor

B. sure

C. floor

D. tourist

Câu hỏi : 337060

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [oo, ure, ou]

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. poor /pʊə(r)/                                             

  B. sure /ʃʊə(r)/                    

  C. floor /flɔː(r)/                                               

  D. tourist /ˈtʊərɪst/

  Phương án C có [oo] được phát âm là /ɔː/, các phương án còn lại [oo, ure, ou] được phát âm là /ʊə/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 18:

A. picture

B. future

C. sure

D. furniture

Câu hỏi : 337061

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [ure]

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. picture /ˈpɪktʃə(r)/                                      

  B. future /ˈfjuːtʃə(r)/               

  C. sure /ʃʊə(r)/                                                

  D. furniture /ˈfɜːnɪtʃə(r)/

  Phương án C có [ure] được phát âm là /ʊə/, các phương án còn lại [ure] được phát âm là /ə/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 19:

A. are

B. area

C. rare

D. prepare

Câu hỏi : 337062

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [are]

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. are  /ɑː(r)/ (strong form)                            

  B. area /ˈeəriə/            

  C. rare /reə(r)/                                                 

  D. prepare /prɪˈpeə(r)/

  Phương án A có [are] được phát âm là /ɑː/, các phương án còn lại [are] được phát âm là /eə/.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 20:

A. voice

B. toilet

C. choir

D. choice

Câu hỏi : 337063

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [oi]

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. voice /vɔɪs/                                                

  B. toilet /ˈtɔɪlət/                      

  C. choir /ˈkwaɪə(r)/                                         

  D. choice /tʃɔɪs/

  Phương án C có [oi] được phát âm là /aɪ/, các phương án còn lại [oi] được phát âm là /ɔɪ/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com