Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở một quần thể tự phối, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) có 100% cây hoa đỏ, ở F2 có tỷ lệ kiểu hình 7 cây hoa đỏ: 3 cây hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến, theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Tỷ lệ kiểu gen ở thế hệ xuất phát (P) là 0,8AA:0,2Aa

(2) Đến thế hệ F4, kiểu hình hoa đỏ giảm đi so với thế hệ P là 37,5%

(3) Đến thế hệ F5, kiểu gen đồng hợp tăng thêm so với thế hệ P là 77,5%

(4) đến thế hệ F6 hiệu số giữa kiểu gen đồng hợp trội với kiểu gen đồng hợp lặn là 20%

Câu 337115: Ở một quần thể tự phối, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) có 100% cây hoa đỏ, ở F2 có tỷ lệ kiểu hình 7 cây hoa đỏ: 3 cây hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến, theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


(1) Tỷ lệ kiểu gen ở thế hệ xuất phát (P) là 0,8AA:0,2Aa


(2) Đến thế hệ F4, kiểu hình hoa đỏ giảm đi so với thế hệ P là 37,5%


(3) Đến thế hệ F5, kiểu gen đồng hợp tăng thêm so với thế hệ P là 77,5%


(4) đến thế hệ F6 hiệu số giữa kiểu gen đồng hợp trội với kiểu gen đồng hợp lặn là 20%

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Câu hỏi : 337115

Phương pháp giải:

Quần thể tự thụ phấn có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa  sau  n thế hệ tự thụ phấn có  cấu trúc di truyền


\(x + \frac{{y(1 - 1/{2^n})}}{2}AA:\frac{y}{{{2^n}}}Aa:z + \frac{{y(1 - 1/{2^n})}}{2}aa\)    


Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2aa =1


Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa 


Tần số alen pA\( = x + \frac{y}{2} \to {q_a} = 1 - {p_A}\)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giả sử cấu trúc di truyền ở P: xAA: yAa

  F2 có 70% hoa đỏ: 30% hoa trắng;

  Hoa trắng ở F1 = 30%= \(\frac{{y(1 - 1/{2^2})}}{2}aa \to y = 0,8\) → P: 0,2AA:0,8Aa

  (1) sai.

  (2) đúng, tỷ lệ hoa đỏ giảm = tỷ lệ hoa trắng tăng ở F4 so với P: \(aa = \frac{{y(1 - 1/{2^4})}}{2}aa = \frac{{0,8(1 - 1/{2^4})}}{2} = 0,375\)

  (3) đúng, tỷ lệ gen đồng hợp ở F5: \(1 - Aa = 1 - \frac{y}{{{2^5}}} = 1 - \frac{{0,8}}{{{2^5}}} = 0,975\) →tăng 77,5%

  (4) đúng, hiệu số AA – aa luôn bằng 20%.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com