`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

John could not talk to you when you phoned him yesterday as he ______ a bath.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 337646: John could not talk to you when you phoned him yesterday as he ______ a bath.

A. took                          

B. had taken  

C. was taking     

D. would take

Câu hỏi : 337646

Phương pháp giải:

Kiến thức: Quá khứ tiếp diễn

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả 1 hành động đang xảy ra tại 1 thời điểm trong quá khứ.

  Dấu hiệu nhận biết: could not talk – phoned

  Cấu trúc: S + was/ were + V-ing

  Tạm dịch: John không thể nói chuyện với bạn khi bạn gọi anh ta ngày hôm qua bởi vì lúc đó anh ta đang tắm.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com