Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\begin{array}{l}\,800:4 = \\\,500:5 = \end{array}\)            

Tính nhẩm:

Câu 339120: \(\begin{array}{l}\,800:4 = \\\,500:5 = \end{array}\)            

A. \(100;200\)

B. \(200;100\)

C. \(300;100\)

D. \(300;200\)

Câu hỏi : 339120

Phương pháp giải:

Nhẩm như sau:


+) \(800:4 = \) 8 trăm \(:4 = 2\) trăm \( = 200\). Vậy \(800:4 = 200\)


+) \(500:5 = 5\) trăm \(:5\) = 1 trăm = 100. Vậy \(500:5 = 100\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

     \(\begin{array}{l}800:4 = 200\\500:5 = 100\end{array}\)   

  Chọn B              

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com