Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điền vào chỗ chấm:

Điền vào chỗ chấm:

Câu 1: 2 giờ 5 phút  = … phút                   

A. 25

B. 250

C. 125

D. 85

Câu hỏi : 339669

Phương pháp giải:

1 giờ = 60 phút


Đổi giờ sang phút rồi cộng số phút đó với số phút lẻ còn lại.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

      2 giờ 5 phút 

  = \(2 \times 60\) phút + 5 phút

  =    120  phút + 5 phút

  =    125 phút.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: 1 giờ 28 phút = … phút                       

A. 138

B. 68

C. 128

D. 88

Câu hỏi : 339670

Phương pháp giải:

1 giờ = 60 phút 


Đổi giờ sang phút rồi cộng số phút đó với số phút lẻ còn lại.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

     1 giờ 28 phút

  = 60 phút + 28 phút

  = 88 phút.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: 180 phút = … giờ

A.

B.

C.

D.

Câu hỏi : 339671

Phương pháp giải:

1 giờ = 60 phút 


Muốn đổi phút sang giờ ta đem số phút chia cho 60.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  180 phút = 60 phút + 60 phút + 60 phút = 1 giờ + 1 giờ + 1 giờ = 3 giờ

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com