Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các tập hợp: \(A = \left\{ {1;\,\,2;\,\,3;\,\,4;\,\,5;\,\,6} \right\}\) và \(B = \left\{ {1;\,\,3;\,\,5;\,\,7;\,\,9} \right\}.\)

Cho các tập hợp: \(A = \left\{ {1;\,\,2;\,\,3;\,\,4;\,\,5;\,\,6} \right\}\) và \(B = \left\{ {1;\,\,3;\,\,5;\,\,7;\,\,9} \right\}.\)

Câu 1: Viết tập hợp \(C\) gồm các phần tử thuộc \(A\) và không thuộc \(B.\)

A. \(C = \left\{ {2;\,\,4;\,\,6} \right\}.\)

B. \(C = \left\{ {2;\,\,3;\,\,6} \right\}.\)

C. \(C = \left\{ {3;\,\,4;\,\,5} \right\}.\)

D. \(C = \left\{ {3;\,\,4;\,\,7} \right\}.\)

Câu hỏi : 341007

Phương pháp giải:

Liệt kê các phần tử của các tập hợp \(A,\,\,B\) rồi viết tập hợp \(C\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(C = \left\{ {2;\,\,4;\,\,6} \right\}.\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: Viết tập hợp \(D\) gồm các phần tử thuộc \(B\) và không thuộc \(A.\)

A. \(D = \left\{ {6;\,\,9} \right\}.\)

B. \(D = \left\{ {7;\,\,9} \right\}.\)

C. \(D = \left\{ {5;\,\,7} \right\}.\)

D. \(D = \left\{ {2;\,\,6} \right\}.\)

Câu hỏi : 341008

Phương pháp giải:

Liệt kê các phần tử của các tập hợp \(A,\,\,B\) rồi viết tập hợp \(D\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(D = \left\{ {7;\,\,9} \right\}.\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: Viết tập hợp \(E\) gồm các phần tử thuộc \(A\) và  thuộc \(B.\)

A. \(E = \left\{ {2;\,\,4;\,\,6} \right\}.\)

B. \(E = \left\{ {1;\,\,3;\,\,5} \right\}.\)

C. \(E = \left\{ {3;\,\,4;\,\,6} \right\}.\)

D. \(E = \left\{ {1;\,\,2;\,\,3} \right\}.\)

Câu hỏi : 341009

Phương pháp giải:

Liệt kê các phần tử của các tập hợp \(A,\,\,B\) rồi viết tập hợp \(E\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(E = \left\{ {1;\,\,3;\,\,5} \right\}.\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4: Viết tập hợp \(F\) gồm các phần tử hoặc thuộc \(A\) hoặc  thuộc \(B.\)

A. \(F = \left\{ {1;\,\,2;\,\,3;\,\,4;\,\,5;\,\,6;\,\,7;\,\,8;\,\,9} \right\}.\)

B. \(F = \left\{ {1;\,\,2;\,\,3;\,\,5;\,\,6;\,\,7;\,\,9} \right\}.\)

C. \(F = \left\{ {1;\,\,2;\,\,3;\,\,4;\,\,5;\,\,6;\,\,7;\,\,9} \right\}.\)

D. \(F = \left\{ {1;\,\,2;\,\,3;\,\,4;\,\,5;\,\,6;\,\,7} \right\}.\)

Câu hỏi : 341010

Phương pháp giải:

Liệt kê các phần tử của các tập hợp \(A,\,\,B\) rồi viết tập hợp \(F\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:\(F = \left\{ {1;\,\,2;\,\,3;\,\,\,4;\,\,5;\,\,6;\,\,7;\,\,9} \right\}.\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com