Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các tập hơp: \(A = \left\{ {a;\,\,b;\,\,3;\,\,6} \right\}\) và \(B = \left\{ {2;\,\,3;\,\,4;\,\,6;\,\,7;\,\,x} \right\}.\) Hãy viết các tập hợp gồm ba phần tử sao cho có đúng một phần tử thuộc cả \(A\) và \(B,\) hai phần tử còn lại thuộc \(B\) mà không thuộc \(A.\)

Câu 341011: Cho các tập hơp: \(A = \left\{ {a;\,\,b;\,\,3;\,\,6} \right\}\) và \(B = \left\{ {2;\,\,3;\,\,4;\,\,6;\,\,7;\,\,x} \right\}.\) Hãy viết các tập hợp gồm ba phần tử sao cho có đúng một phần tử thuộc cả \(A\) và \(B,\) hai phần tử còn lại thuộc \(B\) mà không thuộc \(A.\)

Câu hỏi : 341011

Phương pháp giải:

Dựa vào các phần tử của hai tập hợp, liệt kê các tập hợp thỏa mãn yêu cầu bài toán.

 • (3) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Cho các tập hơp: \(A = \left\{ {a;\,\,b;\,\,3;\,\,6} \right\}\) và \(B = \left\{ {2;\,\,3;\,\,4;\,\,6;\,\,7;\,\,x} \right\}.\)

  Ta có hai phần tử \(3;\,\,6\) thuộc cả hai tập hợp  \(A\) và  \(B.\)

  Như vậy tập hợp gồm 3 phần tử thỏa mãn yêu cầu bài toán sẽ có một tử thuộc \(\left\{ {3;\,\,6} \right\}\) và  hai phần tử còn lại chỉ thuộc \(\left\{ {2;\,\,4;\,\,7;\,\,x} \right\}.\)

  Vậy ta có 12  tập hợp thỏa mãn bài toán là:

  \(\begin{array}{l}{C_1} = \left\{ {3;\,\,2;\,\,4} \right\} &  & {C_2} = \left\{ {3;\,\,2;\,\,7} \right\} &  & {C_3} = \left\{ {3;\,\,2;\,\,x} \right\}\\{C_4} = \left\{ {3;\,\,4;\,\,7} \right\} &  & {C_5} = \left\{ {3;\,\,4;\,\,x} \right\} &  & {C_6} = \left\{ {3;\,\,7;\,\,x} \right\}\\{C_7} = \left\{ {6;\,\,2;\,\,4} \right\} &  & {C_8} = \left\{ {6;\,\,2;\,\,7} \right\} &  & {C_9} = \left\{ {6;\,\,2;\,\,x} \right\} & \\{C_{10}} = \left\{ {6;\,\,4;\,\,7} \right\} &  & {C_{11}} = \left\{ {6;\,\,4;\,\,x} \right\} &  & {C_{12}} = \left\{ {6;\,\,7;\,\,x} \right\} & \end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com