Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho A  là tập hợp các chữ số có 4 chữ số chia hết cho 5.

Cho A  là tập hợp các chữ số có 4 chữ số chia hết cho 5.

Câu 1: Hỏi tập hợp A  có bao nhiêu phần tử?

A. \(1799\)

B. \(1800\)

C. \(1801\)

D. \(1899\)

Câu hỏi : 341013

Phương pháp giải:

Tập hợp các số tự nhiên từ \(a\) đến \(b\) mà hai số kế tiếp cách nhau \(d\) đơn vị có \(\left| {b - a} \right|:d + 1\) phần tử.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các số chia hết cho 5 là các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

  Vậy tập hợp \(A\) gồm các số có 4 chữ số và chia hết cho \(5\) là: \(A = \left\{ {1000;\,\,1005;\,\,\,1010;\,\,.........;\,\,\,9990;\,\,9995} \right\}.\)

  Số phần tử của tập hợp \(A\) là: \(\left( {9995 - 1000} \right):5 + 1 = 1800\) (phần tử).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: Tính tổng tất cả các phần tử của tập hợp A.

A. \(9895500\)

B. \(9890500\)

C. \(9890050\)

D. \(9895000\)

Câu hỏi : 341014

Phương pháp giải:

Tổng các phần tử của tập hợp các số tự nhiên từ \(a\) đến \(b\) có \(n\) phần tử là: \(\left( {a + b} \right) \times n:2.\)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tổng các phần tử của tập hợp \(A\) là: \(\left( {9995 + 1000} \right).1800:2 = 9895500.\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com