Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tập hợp \(A = \left\{ {7;\,\,11;\,\,15;\,\,19;\,\,........;\,\,4n + 7} \right\}.\)

Cho tập hợp \(A = \left\{ {7;\,\,11;\,\,15;\,\,19;\,\,........;\,\,4n + 7} \right\}.\)

Câu 1: Hỏi tập hợp A  có bao nhiêu phần tử?

A. \(n - 1\)

B. \(n\)

C. \(n + 1\)

D. \(2n\)

Câu hỏi : 341016

Phương pháp giải:

Tập hợp các số tự nhiên từ \(a\) đến \(b\) mà hai số kế tiếp cách nhau \(d\) đơn vị có \(\left| {b - a} \right|:d + 1\) phần tử.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(4 = 11 - 7 = 15 - 11 = 19 - 15\) nên các phần tử của tập hợp \(A\) cách nhau \(4\) đơn vị.

  Số phần tử của tập hợp \(A\) là: \(\left( {4n + 7 - 7} \right):4 + 1 = n + 1\) (phần tử).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: Tính tổng tất cả các phần tử của tập hợp A.

A. \(\left( {2n + 7} \right)\left( {n + 1} \right)\)

B. \(\left( {2n + 7} \right)\left( {n - 1} \right)\)

C. \(\left( {2n + 14} \right)n\)

D. \(\left( {2n + 14} \right)2n\)

Câu hỏi : 341017

Phương pháp giải:

Tổng các phần tử của tập hợp các số tự nhiên từ \(a\) đến \(b\) có \(n\) phần tử là: \(\left( {a + b} \right) \times n:2.\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tập hợp \(A\) gồm \(n + 1\) (phần tử). Tổng tất cả các phần tử của tập hợp \(A\) là:

  \(\left( {4n + 7 + 7} \right) \times \left( {n + 1} \right):2 = \left( {4n + 14} \right) \times \left( {n + 1} \right):2 = \left( {2n + 7} \right) \times \left( {n + 1} \right).\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com