Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tập hợp: \(A = \left\{ {x \in \mathbb{N}\,|\,x = 4k - 1,\,\,k \in \mathbb{N}*,\,\,x \le 287} \right\}.\)

Cho tập hợp: \(A = \left\{ {x \in \mathbb{N}\,|\,x = 4k - 1,\,\,k \in \mathbb{N}*,\,\,x \le 287} \right\}.\)

Câu 1: Tính số phần tử của tập hợp \(A.\)

A. \(70\)

B. \(71\)

C. \(72\)

D. \(73\)

Câu hỏi : 341019

Phương pháp giải:

Tập hợp các số tự nhiên từ \(a\) đến \(b\) mà hai số kế tiếp cách nhau \(d\) đơn vị có \(\left| {b - a} \right|:d + 1\) phần tử.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  +) Với \(k = 1 \Rightarrow x = 4.1 - 1 = 3\) 

  +) Với \(k = 2 \Rightarrow x = 4.2 - 1 = 7\)

  +) Với \(k = 3 \Rightarrow x = 4.3 - 1 = 11\)

  ………..

  Như vậy ta có tập hợp: \(A = \left\{ {3;\,\,7;\,\,11;\,.......;\,\,287} \right\}.\)

  Số phần tử của tập hợp \(A\) là: \(\left( {287 - 3} \right):4 + 1 = 72\) (phần tử).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: Tính tổng các phần tử của tập hợp \(A.\)

A. \(10044\)

B. \(10040\)

C. \(14400\)

D. \(10440\)

Câu hỏi : 341020

Phương pháp giải:

Tổng các phần tử của tập hợp các số tự nhiên từ \(a\) đến \(b\) có \(n\) phần tử là: \(\left( {a + b} \right) \times n:2.\)

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tổng các phần tử của tập hợp \(A\) là: \(\left( {287 + 3} \right).72:2 = 10440.\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com