Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

VII. Choose one sentence that best rewrites the root one.

VII. Choose one sentence that best rewrites the root one.

Câu 1: He didn’t work hard, so he failed the exam.

A. If he worked hard, he wouldn’t fail the exam.

B. If he hadn’t worked hard, he would have failed the exam.

C. He would have passed the exam if he had worked hard.

D. He had passed the exam if he would have worked hard.

Câu hỏi : 343176

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu điều kiện loại 3

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu điều kiện loại 3 diễn tả 1 điều giả định trái với quá khứ.

  Cấu trúc: If S + had + P2, S + would/ could/ might + have + P2

  Tạm dịch: Anh ta đã không học hành chăm chỉ, vì vậy anh ta đã trượt bài kiểm tra.

  = C. Anh ta sẽ vượt qua bài kiểm tra nếu anh ta đã học hành chăm chỉ.

  A. sai ngữ pháp: câu điều kiện loại 2  => loại 3

  B. Nếu anh ta đã không học hành chăm chỉ, anh ta sẽ đã trượt bài kiểm tra. => sai về nghĩa

  D. sai cấu trúc câu điều kiện loại 3

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: He didn’t take any medicine so he feels worse now.

A. If he had taken the medicine, he would have felt better now.  

B. If he had taken the medicine, he would feel better now.

C. If he took the medicine, he would feel better now.

D. Unless he took the medicine, he wouldn’t feel better now.

Câu hỏi : 343177

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu điều kiện hỗn hợp loại 3 và 2

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu điều kiện hỗn hợp loại 3 và 2 diễn tả 1 điều giả định trái với quá khứ dẫn đến 1 kết quả trái với hiện tại.

  Cấu trúc: If S + had + P2, S + would/ could/ might + V-inf

  Tạm dịch: Anh ta đã không uống thuốc vì vậy bây giờ anh ta cảm thấy rất tệ.

  = B. Nếu anh ta đã uống thuốc, bây giờ anh ta sẽ cảm thấy tốt hơn.

  A. sai ngữ pháp: would have felt => would feel

  C. sai ngữ pháp: If he took => If he had taken

  D. sai ngữ pháp: câu điều kiện loại 2

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: We want to buy that house but we don’t have enough money.

A. Unless we have enough money, we won’t buy that house.

B. We would have bought that house if we had had enough money.

C. If we had enough money, we would have bought that house.

D. If we had enough money, we would buy that house.

Câu hỏi : 343178

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu điều kiện loại 2

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu điều kiện loại 2 diễn tả 1 điều giả định trái với hiện tại.

  Cấu trúc: If S + V-ed/V2, S + would/ could/ might + V-inf

  Tạm dịch: Chúng tôi muốn mua ngôi nhà đó nhưng chúng tôi không có đủ tiền.

  = D. Nếu chúng tôi có đủ tiền, chúng tôi sẽ mua ngôi nhà đó.

  A. sai vì đây là câu điều kiện loại 1 (điều kiện có thật ở hiện tại)

  B. sai vì đây là câu điều kiện loại 3 (điều kiện trái với quá khứ)

  C. sai vì đây là câu điều kiện hỗn hợp loại 2 và 3 (điều kiện trái với quá khứ dẫn đến kết quả trái với hiện tại)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: Without Jack’s help, I wouldn’t have been able to move the table.

A. Jack hadn’t helped, but I could move the table.

B. Jack didn’t help, so I hadn’t been able to move the table.

C. If Jack hadn’t helped, I wouldn’t have been able to move the table.

D. Had Jack helped, I wouldn’t have been able to move the table.

Câu hỏi : 343179

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu điều kiện loại 3

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu điều kiện loại 3 diễn tả 1 điều giả định trái với quá khứ.

  Cấu trúc: Without + V-ing/ noun phrase, S + would/ could/ might + have + P2

  If S + had + P2, S + would/ could/ might + have + P2

  Tạm dịch: Không có sự giúp đỡ của Jack, tôi sẽ không đã có khả năng dịch chuyển cái bàn.

  = C. Nếu Jack đã không giúp đỡ, tôi sẽ không đã có khả năng dịch chuyển cái bàn.

  A. Jack đã không giúp đỡ gì cả, nhưng tôi đã có thể dịch chuyển cái bàn. => sai về nghĩa

  B. Jack không giúp đỡ, vì vậy tôi đã không có khả năng dịch chuyển cái bàn. => sai về nghĩa

  D. Nếu Jack đã giúp đỡ, tôi sẽ không đã có khả năng dịch chuyển cái bàn. => sai ngữ nghĩa

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: You wouldn’t have made many mistakes if you had been careful.

A. You didn’t make many mistakes because you weren’t careful.

B. You made many mistakes because you were careful.

C. You were careful, so you didn’t make many mistakes.

D. You weren’t careful, so you made many mistakes.

Câu hỏi : 343180

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu điều kiện loại 3

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu điều kiện loại 3 diễn tả 1 điều giả định trái với quá khứ.

  Cấu trúc: If S + had + P2, S + would/ could/ might + have + P2

  Tạm dịch: Bạn sẽ đã không mắc nhiều lỗi nếu bạn cẩn thận.

  = D. Bạn đã không cẩn thận, vì vậy bạn đã mắc nhiều lỗi.

  A. Bạn đã không mắc nhiều lỗi bởi vì bạn cẩn thận. => sai về nghĩa

  B. Bạn đã mắc nhiều lỗi bởi vì bạn cẩn thận. => sai về nghĩa

  C. Bạn đã cẩn thận, vì vậy bạn đã không mắc nhiều lỗi. => sai về nghĩa

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com